ޚަބަރު

އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

މިކައުންސިލްގެ އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތުގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާގައި ކުރަންހުރި މަރާތާއި ތިންވަނަ އަދި ދެވަނަ ފަންގިފިލާގެ ބޭރުފާރުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އދ. މަހިބަދޫ ނަފާ އާދަމް މުޝްތަރުޝިދާއިއެކުގައި ސޮއިކޮއްފިއެވެ. މިއިދާރާއިން 25 އޭޕްރީލް 2016 ގައި ކުރި 04(IUL)234-C/234/2016/ނަންބަރު އިޢުލާނާއިގުޅިގެން ޝައުގެވެރިކަން ފާޅުކުރައްވައި ކުރިމަތި ލެއްވިފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެގިނަ މާރކްސް ހޯދައި ބިޑްކާމިޔާބު ކޮއްފައިވާ ފަރާތާއި އެކުގައި މިކައުންސިލުން ސޮއިކުރެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސުހާނާ އާދަމްއެވެ. މިމަސައްކަތް ފެށުމައް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 28 ޖޫން 2016 ގައެވެ. އެދުވަހުންފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށްވަނީ އެއްބަސްވެވިފައެވެ. 

ކޮމެންޓް ކުރައްވާ
ނަން
އީމެއިލް (ޕަބްލިޝް ނުކުރާނެ)
ކޮމެންޓް

Please Enter both words below, separated by a space
Loading Comments