ރަށު ކައުންސިލްތައް

ހަންޏާމީދޫ އޮމަދޫ ކުނބުރުދޫ މަހިބަދޫ ދަނގެތި ދިގުރަށް ދިއްދޫ މާމިގިލި ފެންފުށި މަންދޫ

އދ. މަންދޫ

 

 

 

 

 

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލް

 

#
ނަމާއި މަޤާމް
އެޑްރެސް
1 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ޙަސަން ކުދިމާގެ/ އދ. މަންދޫ
2 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ޢައްބާސް ސަޢުދު ކަނީރުމާގެ / އދ. މަންދޫ
3 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ އިބުރާހީމް އަރީފު އިދާލާ/ އދ. މަންދޫ
4 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ އާދަމް ނަސީރު ޑޭޒީވިލާ/ އދ. މަންދޫ
5 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ ޢަބްދުލްޙާދީ ޢަބްދުއްރަޙުމާން ނޫރަންމާގެ/ އދ. މަންދޫ

 

އދ. މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އދ. މަންދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 6650052 ފެކްސް: 6680885

އީ-މެއިލް: mandhoo@adh.gov.mv