ރަށު ކައުންސިލްތައް

ހަންޏާމީދޫ އޮމަދޫ ކުނބުރުދޫ މަހިބަދޫ ދަނގެތި ދިގުރަށް ދިއްދޫ މާމިގިލި ފެންފުށި މަންދޫ

އދ. މަހިބަދޫ

 

 

 

 

 

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލް

 

#
ނަމާއި މަޤާމް
އެޑްރެސް
1 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާދަމް ސަލީމް އުދަރެސް/ އދ. މަހިބަދޫ
2 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ބުންޏާމީން ހަސަން ޖަނަވަރީގެ/ އދ. މަހިބަދޫ
3 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ އަޒްހާން ފައްޔާޒު ވާރޭވިލާ/ އދ. މަހިބަދޫ
4 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޚަލީލް ނޫރާނީވިލާގެ/ އދ. މަހިބަދޫ
5 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޙަސަން ހީނާމާގެ/ އދ. މަހިބަދޫ

 

އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އދ. މަހިބަދޫ/ ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 6680773 ފެކްސް: 6680878

އީ-މެއިލް: mahibadhoo@adh.gov.mv