ރަށު ކައުންސިލްތައް

ހަންޏާމީދޫ އޮމަދޫ ކުނބުރުދޫ މަހިބަދޫ ދަނގެތި ދިގުރަށް ދިއްދޫ މާމިގިލި ފެންފުށި މަންދޫ

އދ. މާމިގިލި

 

 

 

 

 

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލް

 

#
ނަމާއި މަޤާމް
އެޑްރެސް
1 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖުނައިދު އިބްރާހީމް އިތާ/ އދ. މާމިގިލި
2 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ މުފީދު ނިއުވިލާގެ / އދ. މާމިގިލި
3 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ނިޔާޒު ގަލްފް/ އދ. މާމިގިލި
4 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ އަމްޖަދު މުހައްމަދު ހަމީދު ވީނަސްވިލާ / އދ. މާމިގިލި
5 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ތައުފީޤް ގޮއިގެ/ އދ. މާމިގިލި

 

އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އދ. މާމިގިލި/ ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 6680538 ފެކްސް: 6680886

އީ-މެއިލް: mamigili@adh.gov.mv