ރަށު ކައުންސިލްތައް

ހަންޏާމީދޫ އޮމަދޫ ކުނބުރުދޫ މަހިބަދޫ ދަނގެތި ދިގުރަށް ދިއްދޫ މާމިގިލި ފެންފުށި މަންދޫ

އދ. ކުނބުރުދޫ

 

 

 

 

 

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލް

 

#
ނަމާއި މަޤާމް
އެޑްރެސް
1 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަފީޤް އުދަރެސް/ އދ. ކުނބުރުދޫ
2 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ޢަލީ ޝަރީފް ހަނދުވަރީވިލާ/ އދ. ކުނބުރުދޫ
3 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު އާދަމް މޫނިމާގެ/ އދ. ކުނބުރުދޫ
4 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޢަޒުމީ ރޯޝަނީގެ/ އދ. ކުނބުރުދޫ
5 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ އަލީ ވަޙީދު ހިތަށްފިނިވާގެ/ އދ. ކުނބުރުދޫ

 

އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކުނބުރުދޫ/ ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 6680053 ފެކްސް: 6680883

އީ-މެއިލް: kuburudhoo@adh.gov.mv