ރަށު ކައުންސިލްތައް

ހަންޏާމީދޫ އޮމަދޫ ކުނބުރުދޫ މަހިބަދޫ ދަނގެތި ދިގުރަށް ދިއްދޫ މާމިގިލި ފެންފުށި މަންދޫ

އދ. ހަންޏާމީދޫ

 

 

 

 

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް

 

#
ނަމާއި މަޤާމް
އެޑްރެސް
1 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ފިނިހިޔާ/ އދ. ހަންޏާމީދޫ
2 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ސަޢުދުﷲ މޫސާ ފޭރުމާގެ/ އދ. ހަންޏާމީދޫ
3 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު މުނީރު ހުވަނދުމާގެ/ އދ. ހަންޏާމީދޫ
4 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ ޢަލީ މާހިރު ޕެންޒީމާގެ/ އދ. ހަންޏާމީދޫ
5 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފިރާޤް ޝަބްނަމީގެ/ އދ. ހަންޏާމީދޫ

 

އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އދ. ހަންޏާމީދޫ/ ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 6680056  ފެކްސް: 6680884

އީ-މެއިލް: meedhoo@adh.gov.mv