ރަށު ކައުންސިލްތައް

ހަންޏާމީދޫ އޮމަދޫ ކުނބުރުދޫ މަހިބަދޫ ދަނގެތި ދިގުރަށް ދިއްދޫ މާމިގިލި ފެންފުށި މަންދޫ

އދ. ފެންފުށި

 

 

 

 

 

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލް

 

#
ނަމާއި މަޤާމް
އެޑްރެސް
1 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝާހިދު އަބްދުއްރަޙީމް އާސްމާންވިލާ / އދ. ފެންފުށި
2 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އަޙުމަދު ސަޢީދު ލޯޖެހިގެ / އދ. ފެންފުށި
3 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ މޫސާ ޢަލީ އާހިއާ / އދ. ފެންފުށި
4 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އޯކިޑުމާގެ/ އދ. ފެންފުށި
5 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު  އދ. ފެންފުށި

 

އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އދ. ފެންފުށި/ ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 6680539 ފެކްސް: 6680889

އީ-މެއިލް: fenfushi@adh.gov.mv