ރަށު ކައުންސިލްތައް

ހަންޏާމީދޫ އޮމަދޫ ކުނބުރުދޫ މަހިބަދޫ ދަނގެތި ދިގުރަށް ދިއްދޫ މާމިގިލި ފެންފުށި މަންދޫ

އދ. ދިގުރަށް

 

 

 

 

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލް

 

#
ނަމާއި މަޤާމް
އެޑްރެސް
1 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ޤާސިމް އިރުމަތީގެ/ އދ. ދިގުރަށް
2 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޞާލިޚް އައްސޭރި/ އދ. ދިގުރަށް
3 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޝިޔާމް މާފޮޅޭގެ/ އދ. ދިގުރަށް
4 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ އުޘްމާނު އީސާ ބިޔުޓީނައިޓް/ އދ. ދިގުރަށް
5 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ޙަސަން ފަޒާ/ އދ. ދިގުރަށް

 

އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އދ. ދިގުރަށް/ ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 6680631 ފެކްސް: 6680882

އީ-މެއިލް: dhigurah@adh.gov.mv