ރަށު ކައުންސިލްތައް

ހަންޏާމީދޫ އޮމަދޫ ކުނބުރުދޫ މަހިބަދޫ ދަނގެތި ދިގުރަށް ދިއްދޫ މާމިގިލި ފެންފުށި މަންދޫ

އދ. ދިއްދޫ

 

 

 

 

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް

 

#
ނަމާއި މަޤާމް
އެޑްރެސް
1 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ނިޒާރު މާލެހިޔާ -2 1304/ ކ.މާލެ
2 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ޙުސައިން ޔޫސުފް އިވްނިންގް ޕެރިސް / އދ. ދިއްދޫ
3 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ ޖަމީލާ ހުސައިން ސައްދާމްވިލާ / އދ. ދިއްދޫ
4 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ދަފްތަރު 2545 / ކ. މާލެ
5 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ ޢަބްދުއްރަހީމް މުޙައްމަދު ސައްދާމްވިލާ / އދ. ދިއްދޫ

 

އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އދ. ދިއްދޫ/ ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 6680057 ފެކްސް: 6680881

އީ-މެއިލް: dhiddu@adh.gov.mv