ރަށު ކައުންސިލްތައް

ހަންޏާމީދޫ އޮމަދޫ ކުނބުރުދޫ މަހިބަދޫ ދަނގެތި ދިގުރަށް ދިއްދޫ މާމިގިލި ފެންފުށި މަންދޫ

އދ. ދަނގެތި

 

 

 

 

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލް

 

#
ނަމާއި މަޤާމް
އެޑްރެސް
1 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުލްޙަންނާނު މުޙައްމަދު ލިތުއޭނިޔާ/ އދ. ދަނގެތި
2 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ނައީމާ އަޙްމަދު މާޖެހިގެ/ އދ. ދަނގެތި
3 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު އާދަމް ހަވާ/ އދ. ދަނގެތި
4 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ފަހުދު ނޫލައިޓް/ އދ. ދަނގެތި
5 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ ޢަޒިމް އާދަމް ފިނިވާގެ/ އދ. ދަނގެތި

 

އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އދ. ދަނގެތި/ ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 6680888 ފެކްސް: 6680533

އީ-މެއިލް: dhangethi@adh.gov.mv