ރަށު ކައުންސިލްތައް

ހަންޏާމީދޫ އޮމަދޫ ކުނބުރުދޫ މަހިބަދޫ ދަނގެތި ދިގުރަށް ދިއްދޫ މާމިގިލި ފެންފުށި މަންދޫ

އދ. އޮމަދޫ

 

 

 

 

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލް

 

#
ނަމާއި މަޤާމް
އެޑްރެސް
1 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހަސަން ނަޖްމީ ނޫރާނީގެ / އދ. އޮމަދޫ
2 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ހަސަން މުނީރު ކެއުގަސްދަށުގެ / އދ. އޮމަދޫ
3 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދު ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ ޢުމަރު މުޙައްމަދު މާބަގީޗާގެ / އދ. އޮމަދޫ
4 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދު ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ އާދަމް އިބްރާހީމް ވާރޭވިލާ / އދ. އޮމަދޫ
5 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދު ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ މޫނިމާގެ / އދ. އޮމަދޫ

 

އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އދ. އޮމަދޫ/ ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 6680542 ފެކްސް: 6680887

އީ-މެއިލް: omadhoo@adh.gov.mv