އަތޮޅު ކައުންސިލް

ވިޝަން، މިޝަން ހިންގާ ޤަވާއިދު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ޚިދުމަތްތައް އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް

އިދާރީ އޮނިގަނޑު

 

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓް

 

 1. ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
 2. ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ ފަހުމީ
 3. ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ރިޒާ
 4. މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ އައްބާސް ހަސަން
 5. އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޝާމިލް މުޙައްމަދު
 6. އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ޝިފާޢު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު
 7. އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޢަބްދުﷲ ޢަރީފު
 8. ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މުހައްމަދު މުޢާވިއަތު
 9. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މޫސާ ސިރާތު
 10. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ޝާޠިއާ
 11. އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ނައުފަލް ޢައްބާސް
 12. އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ރައުޙާ
 13. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޝިމްލާ މުޙައްމަދު
 14. އެސިސްޓެންޓް އިކްނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އާމިނަތު ފާއިޒު
 15. އެސިސްޓެންޓް އިކްނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އާމިނަތު ސަޢާދާ
 16. އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ޢާރިފާ މޫސާ
 17. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު މޫސާ
 18. އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ރަޝީދު
 19. އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޒާހިރާ އިބުރާހިމް
 20. މަސައްކަތު ޙުސައިން މަޢުޞޫމް
 21. މަސައްކަތު ޙައްވާ ޢަލީ
 22. މަސައްކަތު އާމިނަތު ޤާސިމް
 23. ނެވި ޢަލީ އާދަމް
 24. ލޯންޗް ޑްރައިވަރ ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަޙްމަދު
 25. ފަޅުވެރި ޢަލީ ރިޝާމް
 26. ފަޅުވެރި އާދަމް ޖަވާދު
 27. ފަޅުވެރި މޫސާ ސުހައިލް
 28. ވޭން ޑްރައިވަރ އާދަމް މަޢުރޫފް