އަތޮޅު ކައުންސިލް

ކައުންސިލަރުން ވިޝަން، މިޝަން ހިންގާ ޤަވާއިދު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ޚިދުމަތްތައް އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް

 

 

 

 

 

 

 


 

ރައީސް
ސުހާނާ އާދަމް

 

ނައިބް ރައީސް
ޢަލީ ޢަޘަމް

   

 

 

 

 

 

 

 

ކައުންސިލަރ
އަޙްމަދު ޚަލީލު

 

ކައުންސިލަރ
ޢަލީ ފުޢާދު

 

ކައުންސިލަރ
ޢަބްދުލް މުހައިމިނު މުޙައްމަދު

 

ކައުންސިލަރ
އަޙްމަދު ކަމާލު
އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް