އިޢުލާން/އިޝްތިހާރު

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިޢުލާނު އަތޮޅު އިދާރާތަކުގެ އިޢުލާނު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އިޝްތިހާރު

ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން


މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ އިޢުލާން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް