އިޢުލާން/އިޝްތިހާރު

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިޢުލާނު އަތޮޅު އިދާރާތަކުގެ އިޢުލާނު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އިޝްތިހާރު

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހުރި ބައުތަކެތި ނީލަން ކިއުން


އިޢުލާން