އިޢުލާން/އިޝްތިހާރު

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިޢުލާނު އަތޮޅު އިދާރާތަކުގެ އިޢުލާނު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އިޝްތިހާރު

ސެޓްފިކެޓް 03 އިން ރެފިރެޖެރޭޝަން އެންޑް އެއަރ ކޮންޑިޝަނިންގް މެކޭނިކްސް ކޯހަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު


އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް
ސެޓްފިކެޓް 03 އިން ރެފިރެޖެރޭޝަން އެންޑް އެއަރ ކޮންޑިޝަނިންގް މެކޭނިކްސް ކޯހުގެ އިޢުލާން