އިޢުލާން/އިޝްތިހާރު

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިޢުލާނު އަތޮޅު އިދާރާތަކުގެ އިޢުލާނު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އިޝްތިހާރު

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހުރި ބައުތަކެތި ނީލަން ކިއުން

-

ސެޓްފިކެޓް 03 އިން ރެފިރެޖެރޭޝަން އެންޑް އެއަރ ކޮންޑިޝަނިންގް މެކޭނިކްސް ކޯހަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު

މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ސެޓްފިކެޓް 03 އިން ރެފިރެޖެރޭޝަން އެންޑް އެއަރ ކޮންޑިޝަނިންގް މެކޭނިކްސް ކޯހަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިއްޖެ.

އަތޮޅުވެހީގެ 3 ވަނަ ފަނގިފިލާ އާއި 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ މަރާމާތު ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އަތޮޅުވެހީގެ 3 ވަނަ ފަނގިފިލާ އާއި 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ މަރާމާތު ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އދ. ދޮރުވަންނަހުރާ ވަގުތީގޮތުން ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

.
...Load more